Loading...

O společnosti

Metrostav Development a.s. zastřešuje v České republice developerské aktivity Skupiny Metrostav. Realizuje rezidenční a komerční projekty v Praze i jiných lokalitách s důrazem na výjimečnou architekturu, užitnou hodnotu a odpovědnost k životnímu prostředí.

O nás

Budujeme nadčasové bytové domy a komerční projekty.

close

O nás

Od roku 2008 zastřešujeme veškeré developerské aktivity Skupiny Metrostav.

Zakládáme si na pečlivém výběru lokalit pro naše projekty a vyřešení vztahů v jejich okolí. Chceme budovat solidní stavby, které si na nic nehrají. Jejich předností jsou promyšlené vztahy k okolí, které dělají život v nich příjemnější pro lidi a zároveň citlivě rozvíjí lokalitu a město jako celek. Zakládáme si na férovém přístupu ke klientům i dodavatelům, na tradici mateřského Metrostavu a ohleduplném přístupu k městu.

 

Rezidenční development

V atraktivních lokalitách stavíme moderní bytové domy pro příjemné a kvalitní bydlení. Respektujeme přirozenou potřebu člověka být s lidmi, kteří sdílí podobné hodnoty, a podle toho k projektům a realizacím přistupujeme. Spolupracujeme se špičkovými architekty, používáme kvalitní materiály vysokého standardu a klademe důraz na perfektní provedení stavby. Díky tomu jsme získali již řadu prestižních ocenění jako například Best of Realty, Stavba roku nebo Nový domov.

 

Komerční development

U komerčních projektů sázíme na nejnovější trendy a nabízíme kanceláře splňující nejvyšší požadavky na pracovní prostředí. Používáme moderní technologie a materiály, díky kterým jsou naše projekty nejen moderní, příjemné, funkční a nadčasové, ale i energeticky úsporné.

 

Naše mise 

Stavíme kvalitní střízlivou architekturu.

S CITEM PRO MÍSTO.

 

Naše vize

Stavět promyšlené domy, které budou jejich obyvatelé v čase oceňovat víc a víc.

 

Naše hodnoty

 • Solidnost
 • Stabilita
 • Udržitelnost
 • Nadčasovost

 

RUKU NA TO.

Historie

Již 20 let děláme zodpovědný a kvalitní development.

close

Historie

Metrostav Development a.s., vznikl v roce 2008 vyčleněním divize Development z Metrostavu a.s., a zastřešuje veškeré developerské aktivity Skupiny Metrostav. 

Za dobu svého působení realizoval již mnoho vysoce hodnocených projektů a vybudoval více než 2 800 bytů po celé České republice.

Filosofie společnosti

Vážíme si člověka, chráníme přírodu, držíme slovo.

close

Filosofie společnosti

Development je pro nás závazek vůči současným uživatelům i budoucím generacím.

 

Uvědomujeme si svou zodpovědnost, a proto klademe důraz na kvalitní a funkční design, respektujeme potřeby našich klientů a jsme ohleduplní k danému místu a jeho historii. 

 

Vítáme a respektujeme názory našich partnerů, protože jen díky dialogu, spolupráci a spojení nejlepších myšlenek můžeme budovat nadčasové stavby s vysokou užitnou hodnotou.

 

Lokality pro výstavbu vybíráme pečlivě a zodpovědně, a vždy se snažíme o co nejcitlivější zasazení staveb do krajiny. S úctou navazujeme na to, co vytvořila příroda a lidé před námi. Vždy tvoříme architekturu ohleduplnou k životnímu prostředí.

 

 

 

 

BIM v Metrostav Development

 

BIM neboli Building Information Modeling (Informační modelování staveb) je proces vytváření a správy dat o budově během celého jejího životního cyklu.

 

Jedná se o otevřenou databázi informací o objektu díky čemuž veškeré subjekty podílející se na cyklu stavebního díla mají stejnou BIM databázi a to nejen pro svou činnost, ale i pro komunikaci s ostatními subjekty. BIM je databáze, jež obsahuje souhrnné informace o stavebním díle. Jedná se o databázi unikátní, jedinečnou a aktuální.

Building Information Modeling je moderní a inteligentní proces, který usnadňuje výměnu informací v rámci procesu návrhu projektu, výstavby a používání budovy. Při projektování staveb v BIM dochází k simulaci reálné výstavby, čímž je zajištěna maximální kvalita návrhu bez prostorových a koordinačních chyb a je možné již od samého začátku projektu vycházet z „virtuální reality“ – 3D modelu stavby.

 

Metodu BIM v rámci našich projektů využíváme v této chvíli u komerčního projektu Palmovka Open Park, který je v realizaci.

Etická linka

Dbáme o dodržování etických pravidel a zákonů. Odkaz na etickou linku na stránkách Skupiny Metrostav.

close

Etická linka

Etická linka (http://www.skupinametrostav.cz/cz/eticka_linka) slouží zaměstnancům,  statutárním orgánům společností Skupiny Metrostav, obchodním partnerům, spolupracujícím třetím stranám a veřejnosti k ohlášení neetického či protiprávního jednání v rozporu s Etickým kodexem Skupiny Metrostav.

Linka není určena k řešení problémů v rámci běžného obchodního styku, včetně reklamačních případů a zákaznických stížností. Není ani prostředkem k vyřizování osobních sporů mezi pracovníky nebo pro nahlašování mimořádných událostí spadajících do kompetence policie, záchranné služby a hasičů.

Etický kodex

Ctíme mravní principy a pravidla chování Skupiny Metrostav. Odkaz na etický kodex na stránkách Skupiny Metrostav.

close

Etický kodex

Etický kodex Skupiny Metrostav vyjadřuje mravní principy Skupiny Metrostav, a stanovuje závazná pravidla chování a jednání pro všechny společnosti Skupiny, její pracovníky i spolupracovníky.

 

MRAVNÍ PRINCIPY SKUPINY METROSTAV

 

1) Vždy dbáme na dodržování zákonů České republiky a zemí, ve kterých podnikatelsky působíme nebo hodláme působit.

Průběžně sledujeme a v praxi reagujeme na právní řád a etické normy zemí, ve kterých podnikatelsky působíme nebo hodláme působit. Příslušné zákony a pravidla nejen respektujeme, ale vstřícně předcházíme podezřením z jakékoli nepatřičnosti.

 

2) Důvěryhodnost, profesionalita a stabilita jsou našimi základními sdílenými hodnotami.

Trvale usilujeme o vytváření bezpečného, tvůrčího a stabilního pracovního prostředí. Vždy jednáme profesionálně a s nejvyšší odbornou péčí. Uvnitř i navenek budujeme vztahy založené na důvěře. Spolupracujeme s fyzickými a právnickými osobami, které jsou kvalifikované a důvěryhodné. Řádně účtujeme veškeré ekonomické transakce. Podáváme pravdivé údaje o stavu hospodaření. Poctivě a včas odvádíme daně a platby na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a další povinné platby.

 

3) Spokojenost zákazníka je naším hlavním cílem, ale nikdy ne za cenu porušování etických či právních norem.

Netolerujeme korupci, úplatkářství ani nekalou soutěž. Přímo ani nepřímo neposkytujeme ani nepřijímáme žádné platby či jiné odměny, které by měly vést k jednání v rozporu se zákony či etickými pravidly. Spolupracujeme pouze s osobami, u kterých neexistuje zdánlivý ani skutečný střet zájmů a finanční prostředky, jimiž disponují, pocházejí z legitimních zdrojů. Dbáme na bezpečnost informací a ochranu dat.

 

4) Vnímáme svou společenskou odpovědnost vůči občanům zemí, krajů, měst, obcí, kde podnikatelsky působíme nebo hodláme působit.

Usilujeme o minimalizaci negativních dopadů naší stavební a podnikatelské činnosti na životní prostředí a dotčené komunity. Respektujeme potřeby a zájmy fyzických a právnických osob vně Skupiny Metrostav. Ctíme odkaz předchozích generací a chováme se odpovědně vůči generacím budoucím.

 

5) Respektujeme práva a povinnosti všech našich spolupracovníků. Nepřipouštíme žádné diskriminační chování a jednání.

Zaručujeme rovné příležitosti lidem bez ohledu na pohlaví, barvu pleti, etnickou příslušnost, rasu, národnost, náboženství či jiné odlišné charakteristiky. Nepřipouštíme obtěžování či diskriminaci. Vstřícně a ohleduplně se chováme zejména k handicapovaným, vážně nemocným, seniorům a rodinám s dětmi. V souladu se zákonem uznáváme práva zaměstnanců vytvářet odbory nebo do nich vstupovat.

 

6) Nepřipouštíme možnost střetu osobních zájmů se zájmy Skupiny Metrostav. Movitý, nemovitý majetek a duševní vlastnictví chráníme jako vlastní.

Chráníme a pečlivě udržujeme movitý majetek, nemovitý majetek, duševní vlastnictví a obchodní tajemství společností Skupiny Metrostav. Žádná pracovní rozhodnutí nesmí být ovlivňována individuálními, rodinnými či přátelskými zájmy.

 

7) Nedodržování mravních principů Skupiny Metrostav netolerujeme.

Ctít a dodržovat Etický kodex Skupiny Metrostav je povinností každého pracovníka Skupiny. V případech náznaku porušování Kodexu upozorňujeme příslušného pracovníka na nepřijatelnost jeho chování. Zároveň informujeme nadřízeného, nebo příslušného ředitele nebo ředitele Útvaru interního auditu Skupiny Metrostav. Odvetné kroky vůči komukoliv, kdo upozornil na porušování Etického kodexu nebo napomáhal jej odhalit, jsou nepřípustné. Tímto postupem předcházíme případným škodám, trestně právním a morálním postihům vůči Skupině Metrostav a všem poctivým pracovníkům Skupiny.

 

Nekorektní, neetické či protiprávní jednání v rozporu s Etickým kodexem Skupiny Metrostav můžete nahlásit na zde: http://www.skupinametrostav.cz/cz/eticka_linka

Člen ARTN

Máme přehled o trhu s nemovitostmi.

close

Člen ARTN

K developmentu přistupujeme zodpovědně a děláme jen projekty, které mají smysl – proto jsme od roku 2015 členem ARTN (Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí).

Informace o auditu

Rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie.

close

Informace o auditu

V červnu 2016 rozhodla valná hromada o přeměně akcií na zaknihované akcie.

Získaná ocenění

Za kvalitu našich projektů jsme získali již řadu odborných ocenění.

close

Získaná ocenění

Všech získaných cen si velmi vážíme, ale nejvyšším oceněním je pro nás spokojenost klientů a věrnost našich obchodních partnerů.

 

Administrativní centrum Ovocný trh 12, Praha 1
                                                     titul Best of Realty 2014, 3.místo v kategorii Rekonstruovaných kancelářských budov


Ostravská brána, Moravská Ostrava
                                                     čestné uznání v soutěži Dům roku 2010 vyhlášené městem Ostravou

                                                     cena v kategorii novostavby na prestižní soutěžní přehlídce Grand Prix Architektů 2011

                                                     cena odborné poroty za urbanismus v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje 2010

                                                     cena odborné poroty za 3. místo v České republice a 1. místo

                                                     v Moravskoslezském kraji, kde obdržel také cenu architektů v soutěži Realitní projekt roku

                                                     2011


Obytný soubor Na Krutci, Praha 6
                                                     titul The Best of Realty 2007, Nový domov 2007 (1. etapa výstavby)


Galerie nad Vltavou, Praha 8
                                                     cena Státního fondu rozvoje bydlení 2006


Bydlení Cibulka, Praha 5
                                                     cena Top Invest 2001 a The Best of Realty 2002

 

Obytný soubor U Kříže, Praha 5
                                                     titul Stavba roku 1999


Administrativní centrum Palmovka, Praha 8
                                                    cena „investor roku 2000“ na území hl. m. Prahy


Komerčně administrativní centrum Thámova, Praha 8
                                                    titul Stavba roku 1998


Administrativní centrum Rathova pasáž, Praha 1
                                                    titul Stavba roku 1997

Kariéra

close

Kariéra

Pracovní pozice ve Skupině Metrostav naleznete zde.

Zásady zpracování osobních údajů

Prostřednictvím těchto zásad zpracování osobních údajů informuje společnost Metrostav Development a.s. o zásadách ochrany soukromí.

close

Zásady zpracování osobních údajů

Prostřednictvím těchto zásad zpracování osobních údajů informuje společnost Metrostav Development a.s., IČO: 28440412, se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Libeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 14524, a všechny její dceřiné společnosti (dále jen „Společnost“), z pozice správce osobních údajů subjekty údajů tj. fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracovává, o zásadách ochrany jejich soukromí a o prováděných činnostech zpracování (dle nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), známé pod zkratkou GDPR a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

Základní informace o zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na všechny zaměstnance, klienty, dodavatele a odběratele Společnosti a také na kohokoliv jiného, kdo Společnost kontaktuje nebo jí jinou cestou předá či sdělí nějaké osobní údaje (pokud není níže uvedeno jinak). Tím se rozumí všichni lidé, kteří využívají služeb Společnosti, poskytují jí služby nebo dodávky, nebo jsou v jiném vztahu ke Společnosti.

Zpracování osobních údajů probíhá ve Společnosti jak manuálně, tak automatizovaně v informačních systémech Společnosti. Pokud jsou osobní údaje subjektů údajů zpracovávány prostřednictvím informačních systémů, nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování.

 

Zdroje osobních údajů

Společnost získává osobní údaje buď i) přímo od subjektů údajů (při uzavření smluvního vztahu se subjektem údajů nebo pro účely vzniku takového smluvního vztahu, při kontaktování Společnosti ze strany subjektu údajů s nabídkou či poptávkou, při komunikaci Společnosti se subjektem údajů apod.) nebo ii) z jiných zdrojů (veřejně přístupné rejstříky, webové stránky, od třetích osob - obchodní partner Společnosti, zaměstnavatel subjektu údajů apod.). Společnost může zkombinovat informace shromážděné z těchto zdrojů s dalšími informacemi, které získá vlastní činností tj. zpracováním a vyhodnocením již shromážděných osobních údajů.

 

Účely zpracování osobních údajů

Společnost využívá shromážděné osobní údaje k těmto účelům:

 • příprava, plnění a evidence uzavřených smluv rámci developerské činnosti
 • kontaktování subjektu údajů za účelem budoucí obchodní spolupráce
 • plnění zákonných povinností Společnosti
 • daňové a účetní účely
 • vymáhání pohledávek
 • soudní řízení a obrana právních nároků Společnosti
 • marketing, reklama a korporátní komunikace
 • nábor nových zaměstnanců
 • ochrana majetku, bezpečnosti a třetích osob
 • prevence a etická linka

Kategorie subjektů osobních údajů

 • zaměstnanci Společnosti
 • uchazeči o zaměstnání
 • klienti v rámci developerské činnosti Společnosti
 • jiné fyzické osoby (obchodní partneři, zaměstnanci obchodních partnerů apod.)

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

 • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, IČO, DIČ, pohlaví, údaje z dokladu totožnosti
 • kontaktní údaje: trvalé bydliště, korespondenční adresa, sídlo, místo podnikání, telefonní číslo, e-mailová adresa
 • jiné údaje: bankovní spojení, fotografie, údaje uvedené v životopise uchazeče o zaměstnání (vzdělání, znalosti, pracovní zkušenosti apod.)

Zákonný titul zpracování osobních údajů

 • plnění smluv
 • souhlas udělený subjektem údajů
 • plnění právních povinností Společnosti
 • oprávněné zájmy Společnosti (vymáhání pohledávek, soudní spory, ochrana majetku a třetích osob)

Doba uchovávání osobních údajů

Společnost uchovává všechny osobní údaje vždy po dobu nezbytně nutnou k dodržení účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány, zejména po dobu:

 • stanovenou zákonem či jiným obecně závazným právním předpisem
 • stanovenou v uděleném souhlasu
 • trvání smluvního vztahu a standardně ještě deset let po jeho skončení, pokud nejsou zákonem stanoveny jiné archivační lhůty

Zabezpečení osobních údajů

Společnost má zaveden několikastupňový systém ochrany zpracovávaných osobních údajů, který zahrnuje organizační a technická opatření proti přístupu neoprávněných osob ke zpracovávaným osobním údajům.

 

Sdílení a předávání osobních údajů

S ohledem na konkrétní kategorie subjektů údajů je Společnost oprávněna za účelem plnění zákonných a smluvních povinností poskytnout osobní údaje dalším zpracovatelům a příjemcům, kterými jsou:

 • společnosti Skupiny Metrostav
 • dodavatelé stavebních prací v rámci developerské činnosti Společnosti
 • dodavatelé IT technologií
 • jiní dodavatelé a poskytovatelé služeb
 • bankovní instituce v případě projektového financování developerského projektu
 • další osoby podílející se na uzavírání a evidenci smluv a souvisejících dokumentů
 • osoby správců bytových domů
 • soudy, Policie ČR, státní orgány

Mimo výše uvedených subjektů je Společnost oprávněna sdílet či předávat osobní údaje i s dalšími subjekty, pokud s tím subjekt údajů vyslovil souhlas.

S ohledem na skutečnost, že Společnost vyvíjí svou developerskou činnost pouze na území ČR, nepředává osobní údaje do zahraničí, ani mezinárodním organizacím.

 

Práva subjektů údajů

Subjekt osobních údajů je oprávněn v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů uplatnit ve vztahu ke Společnosti níže uvedená práva, přičemž pro své žádosti může využít kontaktní údaje, uvedené na konci těchto zásad:

 • informace, zda Společnost zpracovává jeho osobní údaje a pokud ano, žádat další informace o tomto zpracování
 • právo na opravu nepřesných osobních údajů
 • právo na výmaz osobních údajů (v případě žádosti subjektu údajů o výmaz jeho osobních údajů tyto Společnost bez zbytečného odkladu po doručení žádosti smaže, pokud nebude dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování (neuzavřený spor či právní nárok mezi Společností a subjektem údajů, neuplynula dosud zákonná archivační doba, osobní údaje jsou uchovávány v anonymní nebo agregované podobě, Společnost potřebuje osobní údaje k legitimním obchodním účelům)
 • právo na omezení zpracování jen některých osobních údajů nebo jen pro určité účely zpracování (pokud má subjekt údajů za to, že jsou jeho zpracovávané osobní údaje nepřesné, že je Společnost zpracovává protiprávně, že je Společnost již nepotřebuje, ale subjekt údajů by je rád využil pro obhajobu svých právních nároků nebo pokud subjekt údajů vznese námitku proti jejich zpracování, a to do doby, než bude ověřena oprávněnost zájmu Společnosti na jejich zpracování
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo na přenositelnost osobních údajů (předání osobních údajů subjektu údajů, které Společnost zpracovává, v rozsahu dle pokynu subjektu údajů třetí osobě)
 • právo odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů
 • právo podat stížnost ke Společnosti nebo k Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz

V případě, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu uděleném ze strany subjektu údajů, je tento subjekt údajů oprávněn souhlas kdykoli odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas lze odvolat písemně na adrese sídla Společnosti nebo na e-mailové adrese: info@metrostavdevelopment.cz. V takovém případě je Společnost povinna osobní údaje subjektu údajů vymazat, s výjimkou případu, kdy je jejich zpracování založeno na jiném právním titulu (plnění smlouvy, oprávněný zájem Společnosti apod.).

Případné dotazy a žádosti týkající se ochrany a zpracování osobních údajů ve Společnosti je možno adresovat na e-mail: info@metrostavdevelopment.cz

Cookies nám pomáhají poskytovat a zlepšovat naše služby.
Používáním těchto stránek souhlasíte s používánim cookies.

Nastavení cookies

Funkční cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu. Tyto cookies lze zakázat pouze v nastavení Vašeho prohlížeče, to však může mít vliv na fungování webu.
Statistické cookies nám pomáhají zlepšovat funkčnost webu pomocí zasílání informacích o tom, jak web využíváte. Cookies shromažďují údaje způsobem, který nikoho přímo neidentifikuje.

1. Společnost Metrostav Development a.s., IČO: 28440412, se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. značka B 14524, jakožto provozovatel této webové stránky jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) podle čl. 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
 • fungování webových stránek.

2. Co jsou cookies? Cookies jsou malé soubory uložené ve Vašem koncovém zařízení, do nichž se ukládají určitá nastavení a data, která si vyměňujete s našimi stránkami prostřednictvím svého prohlížeče.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

3. Je užívání cookies zákonné? Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1. lze za určitých okolností považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

4. Jak zabránit shromažďování cookies? Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu info@metrostavdevelopment.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Změnu nastavení pro zakázání shromažďování cookies měření návštěvnosti lze provést zde.

5. Cookies pro cílení reklamy. Cookies pro cílení reklamy mohou být zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, který udělujete příslušným nastavením internetového prohlížeče ve vašem počítači.. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

6. Doba uchování. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

7. Komu jsou cookies zpřístupněny? Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Společnost Blueberry.cz Apps s.r.o., IČ: 28535138, se sídlem Štěpánská 539/9, 120 00 Praha 2 – Nové město;
 • Facebook Inc., Menlo Park, California, USA
 • LinkedIn Corporation, Sunnyvale, USA

Výše uvedené platformy (zpracovatelé) dále s cookies nakládají v souladu s jejich smluvními podmínkami, které najdete zejména zde:

8. Jaká máte v souvislosti se zpracováním cookies práva? Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávají, případně si vyžádat kopii,
 • vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
 • požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů – výmaz správce provede, pokud není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy správce,
 • v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu žádat přenos těchto údajů,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě statistických cookies nebo cookies nezbytných pro fungování webové stránky,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním cookies změnou nastavení vašeho prohlížeče,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.